VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Discussion about OutBack Inverters in Off Grid Applications

Moderators: OutBack, OutBack Moderator Team

Post Reply
dotkickpra1
Forum Junior Member
Posts: 1
Joined: Tue Mar 19, 2019 2:34 am

VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by dotkickpra1 » Tue Mar 19, 2019 2:39 am

Hß╗ì nói rß║▒ng bß║ín không nên ─æánh giá mß╗Öt cuß╗æn sách bß║▒ng bìa cß╗ºa nó. Nhã░ng sß╗▒ thß║¡t là, thiß║┐t kß║┐ bìa sách có thß╗â làm hoß║Àc phá vß╗í mß╗Öt cuß╗æn sách.


Image


Có thß╗â tôi hß╗Øi hß╗út, nhã░ng tôi ─æánh giá mß╗Öt cuß╗æn sách qua bìa cß╗ºa nó. Và tôi nghi ngß╗Ø tôi không phß║úi là ngã░ß╗Øi duy nhß║Ñt.


http://bangphongtudi.wordpress.com/


Thiß║┐t kß║┐ bìa sách là mß╗Öt phß║ºn quan trß╗ìng trong nß╗ù lß╗▒c tiß║┐p thß╗ï cß╗ºa bß║ín. Bß║ín có thß╗â kß║┐t hß╗úp các tß╗½ sâu sß║»c, trß╗» tình nhß║Ñt tß╗½ng ─æã░ß╗úc kß║┐t nß╗æi trong lß╗ïch sß╗¡ loài ngã░ß╗Øi, nhã░ng nß║┐u bìa sách cß╗ºa bß║ín trông giß╗æng nhã░ Photoshop giß╗Ø nghiß╗çp dã░, sß║¢ không có ai nhß║¡n nó.


Nó ─æã thành lß║¡p rß║▒ng tôi rß║Ñt hß╗Øi hß╗út, vì vß║¡y, không có gì ngß║íc nhiên khi tôi thß║Ñy xß║Ñu hß╗ò khi vô tình nhß║Àt ─æã░ß╗úc mß╗Öt cuß╗æn sách xß║Ñu xí. Mß╗Öt lý do là sß╗▒ kß╗│ thß╗ï cß╗ºa xã hß╗Öi khi cß║ºm mß╗Öt cuß╗æn sách xß║Ñu xí trong hiß╗çu sách, vì tôi ─æã âm thß║ºm ─æánh giá bß╗ƒi các trình duyß╗çt hiß╗çu sách ─æß╗ông nghiß╗çp vì giß╗» mß╗Öt thß╗® quái dß╗ï nhã░ vß║¡y.


Nhã░ng tôi c┼®ng lúng túng vì tác giß║ú ─æã chß╗ìn mß╗Öt ─æß║íi diß╗çn buß╗ôn cho nhß╗»ng gì có lß║¢ là mß╗Öt cuß╗æn sách tuyß╗çt vß╗Øi.


Mß╗Öt mß╗æi quan tâm khác là trình duyß╗çt trß╗▒c tuyß║┐n nß╗òi tiß║┐ng tàn nhß║½n. Mß╗Öt phß║ºn ba cß╗ºa tß║Ñt cß║ú doanh sß╗æ bán sách là sách ─æiß╗çn tß╗¡. Mß║Àc dù có mß╗Öt sß╗▒ xß║Ñu hß╗ò khi nhß║Ñp vào bìa sách xß║Ñu xí trên mß║íng, nhã░ng không có lý do gì ─æß╗â mß╗ìi ngã░ß╗Øi phß║úi làm thß║┐. Vß╗øi rß║Ñt nhiß╗üu thông tin cß║ính tranh ─æß╗â thu hút sß╗▒ chú ý cß╗ºa chúng tôi, các trình duyß╗çt cß╗ºa chúng tôi sß╗¡ dß╗Ñng manh mß╗æi trß╗▒c quan ─æß╗â loß║íi bß╗Å các sß║ún phß║®m kém chß║Ñt lã░ß╗úng. Nß║┐u bß║ín không ─æóng gói cuß╗æn sách cß╗ºa mình mß╗Öt cách hß║Ñp dß║½n, bß║ín có nguy cãí bß╗ï chß║┐t ─æuß╗æi trong biß╗ân cß║ính tranh.


Thiß║┐t kß║┐ là mß╗Öt vß║Ñn ─æß╗ü quan trß╗ìng vì hai lý do quan trß╗ìng: Nó sß║¢ giúp mß╗ìi ngã░ß╗Øi nhß║Àt sách cß╗ºa bß║ín trong hiß╗çu sách hoß║Àc nhß║Ñp vào hình thu nhß╗Å khi duyß╗çt trß╗▒c tuyß║┐n.


Thiß║┐t kß║┐ c┼®ng giúp bß║ín kß╗â câu chuyß╗çn cß╗ºa bß║ín.


Mß╗Öt bìa sách ─æã░ß╗úc thiß║┐t kß║┐ thành công sß║¢ truyß╗ün tß║úi âm ─æiß╗çu cß╗ºa cuß╗æn sách cß╗ºa bß║ín, sß║¢ thì thß║ºm nhß╗»ng gß╗úi ý mà không cho ─æi tß║Ñt cß║ú, và sß║¢ kích thích ngã░ß╗Øi ─æß╗ìc thß╗▒c sß╗▒ mß╗ƒ cuß╗æn sách và ─æß╗ìc.


Hãy cùng xem và hß╗ìc hß╗Åi tß╗½ 50 thiß║┐t kß║┐ bìa sách hß║Ñp dß║½n.


01. Sß╗¡ dß╗Ñng khoß║úng trß║»ng ─æß╗â tß║ío trß╗ìng tâm


Image
Sß╗▒ giàu có cß╗ºa các quß╗æc gia - Adam Smith
Thiß║┐t kß║┐ trang bìa: Emily Mahon, Illustrator: Ray Morimura
Mß╗Öt bìa cß╗ò ─æiß╗ân và tuyß╗çt ─æß║╣p ─æã░ß╗úc thiß║┐t kß║┐ bß╗ƒi Emily Mahon vß╗øi hình minh hß╗ìa tß╗½ Ray Morimura. Lã░u ý cách không gian trß║»ng ─æã ─æã░ß╗úc sß╗¡ dß╗Ñng ─æß╗â thu hút sß╗▒ chú ý ─æß║┐n tiêu ─æß╗ü, Sß╗▒ giàu có cß╗ºa các quß╗æc gia.


 Mß╗Öt cái gì ─æó cho nß╗ùi ─æau - Paul Austin Cover cß╗ºa Rhea Braunstein
Thiß║┐t kß║┐ bìa: Helen Yentus
Trong trang bìa này cß╗ºa Helen Yentus, nhà thiß║┐t kß║┐ ─æã ─æß║Àt nhß╗»ng chiß║┐c hß╗Öp màu trß║»ng ─æß╗â mô phß╗Ång dáng vß║╗ vô trùng cß╗ºa ─æèn bß╗çnh viß╗çn. Nó c┼®ng chiß║┐n lã░ß╗úc ß║®n danh bác s─® trên trang bìa ─æß╗â làm cho cuß╗æn sách phß╗ò quát hãín.


Viß╗çc mua: Không gian trß║»ng không có ngh─®a là toàn bß╗Ö bìa phß║úi hoàn toàn tß╗æi thiß╗âu. Nó có thß╗â ─æã░ß╗úc sß╗¡ dß╗Ñng nhã░ mß╗Öt thiß║┐t bß╗ï ─æß╗â tß║¡p trung ngã░ß╗Øi ─æß╗ìc.


02. Sß╗¡ dß╗Ñng nhiß║┐p ß║únh cho mß╗Öt liên lß║íc chuyên nghiß╗çp
 Gabriel Garcia Marquez - Ilan Stavans
Thiß║┐t kß║┐ trang bìa: Jason Ramirez
Mß╗Öt tß╗æt ─æß║╣p vß╗ü mß╗Öt thành phß║ºn truyß╗ün thß╗æng vß║½n còn sß╗æng. Vß╗øi mß╗Öt quß║ú lß╗▒u chín, ngß╗ìt, nhà thiß║┐t kß║┐ Jason Ramirez sß╗¡ dß╗Ñng hình ß║únh tã░ß╗úng hình ─æß╗â tß║ío ra mß╗Öt bìa sách hß║Ñp dß║½n cho mß╗Öt câu chuyß╗çn vß╗ü nhß╗»ng n─âm ─æß║ºu cß╗ºa tác giß║ú nß╗òi tiß║┐ng ngã░ß╗Øi Colombia Gabriel Garcia Marquez.


 Thiß║┐t kß║┐ bìa sách Little Spines
Thiß║┐t kß║┐ bìa: Vibeke Illevold
Sß╗¡ dß╗Ñng hai hình ß║únh cß╗ºa cây ß╗ƒ các giai ─æoß║ín khác nhau cß╗ºa cuß╗Öc ─æß╗Øi, Vibeke Illevold kß╗â mß╗Öt câu chuyß╗çn vß╗ü sß╗▒ thay ─æß╗òi chß╗ë ra chß╗º ─æß╗ü thãí mß╗Öng cß╗ºa cuß╗æn sách.


03. ─Éß║Àt âm trã░ß╗øc khi bß║ín bß║»t ─æß║ºu thiß║┐t kß║┐


Image
 Tokyo ─æi bß╗Ö - Florent Chavouet
Thiết kế: Florent Chavouet
Tokyo on Foot sß╗¡ dß╗Ñng tông màu sß║Àc sß╗í, hoß║ít hình ─æß╗â thß╗â hiß╗çn sß╗▒ hay thay ─æß╗òi. Các trình duyß╗çt biß║┐t ─æß╗â mong ─æß╗úi các hình minh hß╗ìa vß║¢ tay trong cuß╗æn hß╗ôi ký ─æß╗ô hß╗ìa này.


 Nß╗» hoàng ─æß╗Å - Victoria Aveyard
Thiß║┐t kß║┐ trang bìa: Sarah Nichole Kaufman
Vã░ãíng miß╗çn + máu tã░ãíng ─æã░ãíng vß╗øi mã░u mô cß╗ºa các loß║íi cao nhß║Ñt. Bß║ún cover này không ─æi sâu vào chi tiß║┐t, nhã░ng nó cho ra ý tã░ß╗ƒng rß║▒ng bß║ín sß║¢ tham gia vào các trò chãíi quyß╗ün lß╗▒c, hß╗ôi hß╗Öp và hoàng gia.


 Ác quß╗À trong chi tiß║┐t - Jennifer Traig Cover cß╗ºa Meryl Sussman Levavi và Peter Bernard
Minh họa: Kelly Blair
Nó rõ ràng tß╗½ trang bìa rß║▒ng cuß╗æn sách này là vß╗ü rß╗æi loß║ín ám ß║únh cã░ß╗íng chß║┐. Có mß╗Öt cái gì ─æó rß║Ñt dß╗à chß╗ïu vß╗ü viß╗çc sß╗¡ dß╗Ñng màu sß║»c cß║®n thß║¡n và các hàng gß║ºn nhã░ hoàn hß║úo xß║┐p hàng.


The Takeaway: Âm sß║»c cß╗ºa bìa phß║úi phù hß╗úp vß╗øi tông màu cß╗ºa cuß╗æn sách cß╗ºa bß║ín. Don mß╗çnh phß║ún bß╗Öi khán giß║ú cß╗ºa bß║ín bß║▒ng cách thß╗â hiß╗çn mß╗Öt thiß║┐t kß║┐ bìa hài hã░ß╗øc vß╗øi nß╗Öi dung nghiß╗çt ngã. Nó làm cho ngã░ß╗Øi ─æß╗ìc không tin tã░ß╗ƒng bß║ín nhã░ mß╗Öt tác giß║ú.


04. Nß╗òi bß║¡t giß╗»a ─æám ─æông vß╗øi bìa sách 3D
 Viagem Ao Centro Da Terra - Julio Verne
Thiß║┐t kß║┐ bìa: Carlo Giovani
Hình ß║únh bìa khß╗ƒi ─æß╗Öng lß║íi bß║▒ng tiß║┐ng Bß╗ô ─Éào Nha này cß╗ºa Carlo Giovani cho Cuß╗Öc hành trình ─æß║┐n Trung tâm Trái ─æß║Ñt cß╗ºa Jules Verne, thông minh chãíi các lß╗øp vß╗Å trái ─æß║Ñt khác nhau.


 ─Éß║úo kho báu - Robert Louis Stevenson Cover bß╗ƒi Bomboland
Thiß║┐t kß║┐ bìa: Bomboland
Xã░ß╗ƒng vß║¢ tranh minh hß╗ìa Bomboland cß╗ºa Ý ─æã tân trang lß║íi bìa sách ─Éß║úo Treasure vß╗øi cách sß╗¡ dß╗Ñng tuyß╗çt vß╗Øi cß╗ºa viß╗çc xß║┐p lß╗øp ─æß╗â tß║ío chuyß╗ân ─æß╗Öng.


 Bß║úng chß╗» cái ngß╗ìn lß╗¡a - Ben Marcus Cover cß╗ºa Soonyoung Kwon
Thiß║┐t kß║┐ bìa: Peter Mendelsund
Bß║úng chß╗» cái ngß╗ìn lß╗¡a c┼®ng sß╗¡ dß╗Ñng thß║®m mß╗╣ cß║»t giß║Ñy ─æß╗â thêm chiß╗üu sâu và quan tâm.


 Cß║¡u bé không thß╗â ngß╗º và không bao giß╗Ø ─æã░ß╗úc - DC Pierson cover bß╗ƒi Debbie Glasserman
Thiết kế: Helen Yentus
Bìa cß╗ºa cuß╗æn sách này chß╗ë ─æãín giß║ún là mß╗Öt bß╗®c ß║únh cß╗ºa hình ß║únh vß║¢ tay trên giß║Ñy lá lß╗Ång lß║╗o. Phß╗æi cß║únh và vß╗ï trí cß╗ºa hình ß║únh và v─ân bß║ún làm cho bìa này bß║¡t ra khß╗Åi màn hình.


Viß╗çc mua: Không cß║ºn sta
Last edited by dotkickpra1 on Sun May 26, 2019 9:20 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Kurt Lundquist
Alpha Energy Engineering
Posts: 1447
Joined: Tue May 31, 2011 7:23 am
My RE system: VFX3524, Mate3, 200Ah 24V AGM Battery Bank
Location: Arlington, WA

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by Kurt Lundquist » Tue Mar 19, 2019 8:10 am

What is the operating voltage range of the battery pack?

What charge voltage(s) do you need?

-Kurt
Kurt Lundquist
Renewable Energy Project Engineer
http://alphaenergy.us/

Jaliance
Forum Junior Member
Posts: 3
Joined: Sat May 11, 2019 10:30 am

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by Jaliance » Sat May 11, 2019 10:48 am

Any update for this?

I have a similar project 2 24 Volt Tesla battery packs in
Series requiring 49 volts absorb and a slightly lower float voltage.

I am currently using a VFX3648 which seems to be limited to an absorbe charge voltage of 52 volts.

Can anyone tell me if it is possible to program the FX to charge the batteries at a voltage less than 52 volts or is this a hardware limitation?

Thanks
Jaycob

User avatar
Kurt Lundquist
Alpha Energy Engineering
Posts: 1447
Joined: Tue May 31, 2011 7:23 am
My RE system: VFX3524, Mate3, 200Ah 24V AGM Battery Bank
Location: Arlington, WA

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by Kurt Lundquist » Mon May 13, 2019 8:15 am

52V is lowest Absorb voltage for the VFX3648 without temperature compensation. If the RTS thought the battery bank was 45┬░C it would target ~2.4V lower which would allow you to charge below 50V. You would need to wire in a resistor in place of the RTS. I have no idea what the resistance value should be for 45┬░C. I guess you could put the RTS in a 45┬░C cup of water then measure Ohms to find the proper resistance. Considering the cost of your battery bank it probably doesn't make much sense to band-aid the inverter for the application. The newer style VFXR3648A is the proper solution for Lithium. It offers a much wider range of charging options. I suggest you sell the VFX and get the newer style.

If you have the OutBack FN-DC you can use it to shut off the inverters to protect the battery bank from discharging too much. See page 6 of this app note http://www.outbackpower.com/downloads/d ... p_note.pdf

-Kurt
Kurt Lundquist
Renewable Energy Project Engineer
http://alphaenergy.us/

Jaliance
Forum Junior Member
Posts: 3
Joined: Sat May 11, 2019 10:30 am

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by Jaliance » Mon May 13, 2019 2:05 pm

Hello Kurt thank you for your detailed response. I am considering your suggestion to sell my VFX and upgrade to the new VFXR however I need to eliminate my less expensive options.


In regards to modifying the RTS I would essentially be tricking the vfx to provide the desired voltage

- Would it be possible for me to find and provide RTS resistance for 50┬░C rather than 45┬░C? If so this would target the desired voltage of 49V
- Aside from the fact that this would be a less than ideal solution and I would essentially be hacking the RTS forcing the VFX to provide the desired voltage...Are there any other reasons why this would be a bad idea?

In addition to the VFX3648 I have a FM60 solar charge controller which would be the primary charge source to the batteries.

Lastly I have a Victron BMS 712 with temperature protection and automatic disconnect as well as a Victron 48-100 battery protect with programmable over voltage under voltage disconnect.


Thanks in advance for your time
Jaycob

raysun
Forum Emperor
Posts: 2060
Joined: Tue Jul 26, 2016 5:57 am
My RE system: Flexpower One: FX3048T, (2) FM80, MATE3s, FlexNetDC
Outback 200NC batteries (8 @ 48v)
Outback IBR3 battery enclosure
Suniva 330 watt panels (12 - 6 strings of 2 in series)
Hyundai 355 watt panels (6 - 3 strings of 2 in series)
Honda EU7000is gas fuel generator

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by raysun » Mon May 13, 2019 11:29 pm

Kurt can give you a more nuanced answer certainly, but here's a few things to consider:

ÔÇó The RTS hack is clever but not without some challenges that will need to be addressed. The RTS is essentially a temperature variable resistor. Replacing it with a fixed value resistor will require one that does not vary with temperature, and most all resistors will by a factor called TCR (Temperature Coefficient of Resistance.) You are going to need to find a precision resistor with as low and stable a TCR as possible. More likely a variable resistor will need to be added as well so the proper value can be adjusted by 'trimming the pot'.

The hack will leave the batteries at risk in the event the resistance drifts, or fails in another way. Some form of fail safe, like the Victron perhaps, to cut off charge in the event of overvoltage will be needed. The cutoff circuit will need to be able to handle 'worst case' charging current, so look to be adding some relay switching to the circuit.

If it were I doing this, I'd look for a set of old lead acid batteries to use to work the bugs out. Shiny new Lithium batteries going up in smoke, or worse flames, would impact my normally sunny disposition. Other folks may be more adventurous.

ÔÇó The FlexMax 60 charge controller can follow the temperature compensated charging curve of the inverter if both are plugged into a Mate via a Hub. A couple more pieces of kit to get if not already on hand.

jbakker
Forum Guru
Posts: 215
Joined: Fri Feb 23, 2018 5:47 am
My RE system: 2 VFX3648 Inverters 2 FM60 150VDC Charge Controllers Mate3 3.4 KW of panels 15kw JC Onan NG Generator made in 1975 I love that generator almost as much as my wife.
7 banks of 14 cells each from a 2017 Chevy Volt. Parallel for the AMP Hour. 7 Chinese made BMS systems.
Location: Goderich Ontario Canada

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by jbakker » Tue May 14, 2019 4:25 am

I think I read it here or someplace that you will ruin your first set of batteries before you learn how they work and how to work them.
Been there and done that.
So I agree with trying to find a set of lead acid batteries to play with.
On the other hand is there any way that you can physically rewire the packs from 6 cells to 7 cells per pack?
This will give you 28 volts. 28 + 28 = 56 and that makes the charging a lot easier.
Assuming that you charge the cells to 4 volts each, would be an excellent idea to think about a BMS as a safety, will limit the charge and discharge of your pack, safety on them is very important!

raysun
Forum Emperor
Posts: 2060
Joined: Tue Jul 26, 2016 5:57 am
My RE system: Flexpower One: FX3048T, (2) FM80, MATE3s, FlexNetDC
Outback 200NC batteries (8 @ 48v)
Outback IBR3 battery enclosure
Suniva 330 watt panels (12 - 6 strings of 2 in series)
Hyundai 355 watt panels (6 - 3 strings of 2 in series)
Honda EU7000is gas fuel generator

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by raysun » Tue May 14, 2019 6:56 am

I like the notion of bringing the battery in line with the natural charging characteristics of the equipment, if at all possible, though probably not practical with pre-packaged battery modules.

Murphy's law of system design dictates "Any system dependent on a fail-safe, will fail due to failure of the fail-safe."

If these batteries are expensive, I'd be inclined to deploy the kit that is designed to properly charge them from the start.

User avatar
Kurt Lundquist
Alpha Energy Engineering
Posts: 1447
Joined: Tue May 31, 2011 7:23 am
My RE system: VFX3524, Mate3, 200Ah 24V AGM Battery Bank
Location: Arlington, WA

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by Kurt Lundquist » Tue May 14, 2019 10:15 am

Jaliance wrote:- Would it be possible for me to find and provide RTS resistance for 50┬░C rather than 45┬░C? If so this would target the desired voltage of 49V
2.4V is the max compensation so going past 45┬░C isn't going to make a difference. If you need <49.6V this will not work.
Jaliance wrote:- Aside from the fact that this would be a less than ideal solution and I would essentially be hacking the RTS forcing the VFX to provide the desired voltage...Are there any other reasons why this would be a bad idea?
If the FM charge controller sees 50┬░C for the battery bank it will stop charging and display a "Batt Too Hot" error message. There could be a host of other possible issues. The other posts have brought up some good concerns.

You could purchase a dedicated battery charger to use instead of the VFX. Space on the truck is probably a premium though and finding something that can be set to charge at 49V might be difficult.

What type of food will the truck be serving up?

-Kurt
Kurt Lundquist
Renewable Energy Project Engineer
http://alphaenergy.us/

Jaliance
Forum Junior Member
Posts: 3
Joined: Sat May 11, 2019 10:30 am

Re: VFX3648 + LiPo Power for Food Truck

Post by Jaliance » Wed May 15, 2019 2:10 pm

Thank you everyone for your valuable input at this point I have decided it would be best to sell my VFX3648 and upgrade to the VFXR3648A.

Although the RTS hack seemed promising it is limited to 2.4 volt compensation which is still .6 volts above my targeted voltage eliminating it as an option.

I have come to agree with the general consensus that it would be best to have all the equipment operating within it's designed spec.

The newer VFXR3648A has Advanced Battery Charging capability with expanded charge voltage and time perameters which justify the upgrade expense.

Kurt This system will be used on an off grid cabin.

Thanks
Jaycob

Post Reply